– OPŁATY

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 5 / 2011
Dyrektora Przedszkola nr 3 im. Jana Brzechwy w Sieradzu

Z dnia 19.08.2011 w sprawie opłat za wyżywienie w przedszkolu.
Podstawa prawna: art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( DZ.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z póź. zmianami.
§ 1
Do korzystania z posiłków przygotowanych w przedszkolu uprawnieni są wychowankowie
i pracownicy przedszkola.
§ 2
1. Dzienna stawka żywieniowa dla dzieci wynosi 5 złotych i obejmuje zakup surowców
i produktów potrzebnych do przygotowania trzech posiłków ( śniadanie, obiad, podwieczorek)
2. Dzienna stawka żywieniowa dla pracowników przedszkola wynosi 10 złotych.
§ 3
1. Na postawie sporządzonej kalkulacji cenowej opłaty za posiłki dla dzieci w grupach przedszkolnych wynoszą:
1) Śniadanie – 1,50
2) Obiad – 2,50
3) Podwieczorek – 1,00
2. Opłaty za posiłki w grupie żłobkowej wynoszą:
1) Śniadanie – 1,50
2) II śniadanie – 0,50
3) Obiad – 2,00
4) Podwieczorek – 1,00
3. Opłaty za posiłki dla pracowników przedszkola wynoszą:
1) Śniadanie – 3,00
2) Obiad – 5,00
3) Podwieczorek – 2, 00
§ 4
1. Wysokość opłaty miesięcznej na żywienie oblicza się mnożąc cenę jednostkową posiłków przez liczbę dni pracy przedszkola w danym miesiącu. Opłatę nalicza się z góry na podstawie zadeklarowanej przez rodzica w umowie liczby posiłków.
2. Stawka żywieniowa ulega odliczeniu z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu
w następnym miesiącu, począwszy od 3 dnia nieobecności dziecka.
§ 5
Traci moc Uchwała nr XXI/187/2008 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 5 czerwca w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych Przez Gminę Miasto Sieradz.
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r.