– GRUPA I

               ” MOTYLKI”

 

 

GRUPĘ  PROWADZĄ NAUCZYCIELKI:

wychowawca: mgr Monika Bałys
nauczycielki: mgr Magdalena Idzikowska
                        mgr Beata Niemira
                        mgr Magdalena Szulc
                        mgr Anna Nyk

pomoc n-la p. Beata Wasilewska

pomoc  p. Bożena Stasiak

Oddział pracuje w godzinach    7:00 – 16:00

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Część I- poranna
7.00-8.00 Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Zabawy integrujące grupę. Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, konstrukcyjne, manipulacyjne.

8.00-8.15 Poranna zabawa ruchowa – kształtowanie umiejętności ruchowych niezbędnych w różnych przejawach działalności dziecka.

8.15-8.30 Zabiegi higieniczne – wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych – opanowanie umiejętności mycia rąk, czynności samoobsługowe. Przygotowanie do śniadania.

8.30-9.00 Śniadanie, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, kulturalne zachowanie się przy stole.

9.00-9.15 Czynności higieniczne i samoobsługowe, nauka mycia rak, sposobu korzystania
z toalety.

Część II- główna
9.15-9.30 Zajęcie kierowane z całą grupą w oparciu o założenia podstawy programowej. Zgodnie z tematyką organizowanie zajęć twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci.

9.30-11.15 Zabawy z językiem obcym nowożytnym (język angielski). Spacery, zabawy na powietrzu (ubieranie się dzieci – wdrażanie do samodzielnego przebierania się dzieci i wzajemnej pomocy – zachowanie kolejności zakładania odzieży, wdrażanie do samodzielności) lub w sali, oparte na spontanicznej aktywności dziecka i wspierające integrację.

11.15-11.30 Zabiegi higieniczne. Przygotowanie do obiadu. Wdrażanie dzieci do samoobsługi, wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych.

11.30 -12.00 Obiad. Praca nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką i widelcem, zwrócenie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw, dbanie
o utrzymanie czystości na stolikach.

Część III- poobiednia
12.00-14.00 Odpoczynek poobiedni- relaksacja, słuchanie bajek i muzyki relaksacyjnej.

14.00-14.15 Zabiegi higieniczne- opanowanie umiejętności mycia rąk. Przygotowanie do podwieczorku.

14.15-14.45 Podwieczorek. Kultura spożywania posiłku.

14.45-16.00 Zabawy dowolne (w zależności od pogody) przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy w sali lub na powietrzu, praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym, zajęcia specjalistyczne, zajęcia dodatkowe, zabawy w/g inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych. Praca indywidualna i wyrównawcza z dziećmi, dostosowana do ich możliwości. Prace porządkowe. Rozchodzenie się dzieci.