KONCEPCJA

 

KONCEPCJA PRACY
PRZEDSZKOLA NR 3
IM. JANA BRZECHWY
W SIERADZU
na lata 2017-2019

 

Prawda to oczywista,
że rozwój dziecka w kontakcie z przyrodą
przynosi wartości nie dające się wytworzyć w żaden inny sposób.

 

Po dokonaniu analizy funkcjonowania przedszkola, biorąc pod uwagę priorytety MEN oraz wyniki ankiety dla rodziców na temat oczekiwań wobec rodziców, określono cele
i kierunki rozwoju przedszkola. Koncepcja stanowi wytyczne do pracy dla dyrektora przedszkola, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych oraz organizacji i instytucji wspomagających pracę przedszkola.
Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: Prawo Oświatowe oraz aktach wykonawczych, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz Statucie Przedszkola.
Podstawa prawna:
– Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 (Dz. U. z 11 stycznia 2017, poz. 59)
– Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. Podstawa
Programowa Wychowania Przedszkolnego (Dz. U. z dnia 24 lutego 2017 r., poz. 356)
O NASZEJ PLACÓWCE
Placówka zlokalizowana jest w centrum miasta. Mieści się w wolno stojącym, dużym, jednopiętrowym budynku. Jego atutem jest położenie sal na jednym (parterowym) poziomie. Przylegający do budynku przedszkola ogród znajduje się na terenie ogrodzonym. Ogród przedszkolny jest wyposażony w sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych.
W przedszkolu funkcjonuje 6 grup: grupa 3 latków, grupa 3 – 4 latków, grupa 4 latków, grupa 4-5 latków, grupa 5- 6 latków oraz grupa 6 latków.
BAZA PRZEDSZKOLA:
• placówka posiada 6 sal dydaktycznych (wyposażonych w atestowane, nowoczesne meble dostosowane do wzrostu dzieci),
• 1 hol (organizacja zajęć i zabaw ruchowych, muzycznych, teatralnych, uroczystości, koncertów),
• ogród przedszkolny bogaty w różnorodne krzewy i drzewa (wyposażony w przyrządy do ćwiczeń i zabaw na świeżym powietrzu),
• zaplecze kuchenne, sanitarne, pralnie i administracyjne.
Praca dydaktyczno – wychowawcza planowana jest zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, stale podnoszącą swoje kwalifikacje zawodowe.

W placówce prowadzone są następujące zajęcia:
• język angielski
• rytmika

Na życzenie rodziców w Przedszkolu odbywają się zajęcia z religii.

Dodatkowo na terenie przedszkola funkcjonują koła zainteresowań:
– plastyczno – techniczne
– komputerowe
– ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej
– muzyczne
– logopedyczne
– teatralne
– przyrodniczo – ekologiczne

Organizowane są również teatrzyki, koncerty muzyczne i imprezy okolicznościowe prowadzone przez uznane agencje artystyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki.
Atutem placówki jest wykwalifikowany personel pedagogiczny i administracyjno – obsługowy, współodpowiedzialny za działalność Przedszkola. Kadra pedagogiczna dba o wszechstronny rozwój dzieci, prowadzi atrakcyjne zajęcia w oparciu o nową podstawę programową, przygotowuje wychowanków do udziału w różnych konkursach i przeglądach,
organizuje uroczystości grupowe i przedszkolne na wysokim poziomie.

MOCNE STRONY PRZEDSZKOLA
1. Atrakcyjna oferta edukacyjna.
2. Programy autorskie i Innowacje Pedagogiczne.
3. Szeroki wachlarz imprez, uroczystości i wycieczek.
4. Udział w konkursach i akcjach na skalę ogólnopolską.
5. Wysoki poziom pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej.
6. Wysokie kwalifikacje i ustawiczne doskonalenie nauczycieli.
7. Prowadzenie strony internetowej placówki oraz profilu na Facebooku.
8. Szeroka współpraca ze środowiskiem lokalnym.
9. Zadowolenie rodziców.

MISJA PRZEDSZKOLA
Staramy się stwarzać dziecku warunki do rozwoju
postaw prozdrowotnych i proekologicznych.
Istniejemy po to, by wspomagać wszechstronny rozwój każdego wychowanka
w oparciu o rozpoznanie jego potrzeb i możliwości, kształtować w nim poczucie własnej wartości, uczyć go tolerancji i patriotyzmu, pomagać w pokonywaniu trudności oraz umożliwiać rozwój uzdolnień i zainteresowań, kształtować właściwe postawy wobec otoczenia społecznego, przyrodniczego i technicznego, wyposażyć wychowanka
w wiedzę i umiejętności umożliwiające udany start szkolny, rozwijać kompetencje komunikacyjne i aktywność twórczą oraz kształtować otwartość na wiedzę.
Nasza placówka:
• tworzy warunki do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi,
• chce wychowywać człowieka ciekawego świata, który go otacza;
• umożliwia dzieciom wszechstronne poznanie przyrody;
• stwarza okazje do bezpośrednich kontaktów z przyrodą i obserwacji jej zjawisk;
• rozwija u wychowanków szacunek i poczucie odpowiedzialności za stan i pomnażanie
zasobów naturalnych środowiska przyrodniczego;
• wdraża zasady selektywnej zbiórki odpadów;
• promuje zdrowy i bezpieczny styl życia;
• stwarza podstawowe warunki wychowania zdrowotnego – zdrowe posiłki, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, higiena ciała;
NASZA WIZJA

Przedszkole propagujące zdrowy styl życia, poprzez realizację szeregu działań promujących edukację ekologiczną.
Zapewniamy dzieciom wszechstronny rozwój, realizujemy ich potrzeby
i respektujemy prawa oraz zaspokajamy oczekiwania rodziców. Ze szczególnym zaangażowaniem realizujemy zagadnienia proekologiczne i prozdrowotne. Jest to kierunek obecnych i przyszłych działań dydaktyczno-wychowawczych, w które zaangażowani są nauczyciele, inni pracownicy przedszkola, rodzice oraz pozyskiwani sojusznicy lokalni.
Nasze działania zmierzają do stworzenia dzieciom jak najlepszych warunków do aktywnego zdobywania wiedzy i umiejętności, twórczej zabawy, promowania zdrowego stylu życia oraz postaw ekologicznych.
Kierujemy się następującymi zasadami:
– Zasada ciągłego doskonalenia siebie oraz działań na rzecz ekologii
* Systematycznie i planowo metodami aktywnymi wprowadzamy treści przyrodniczo-
ekologiczne.
* Bierzemy udział w kampaniach i programach prozdrowotnych i proekologicznych.
* Wzbogacamy nasza bazę dydaktyczną o akcesoria, pomoce, książki, albumy.
* Pozyskujemy fundusze,
* Organizujemy wycieczki ekologiczne, warsztaty, zajęcia edukacyjne prowadzone przez
specjalistów.
* Organizujemy dzieciom konkursy, quizy o tematyce zdrowotnej i ekologicznej.
* Podejmujemy działania zmierzające do ograniczenia zużycia energii, wody, ilości
wytworzonych odpadów. Prowadzimy zbiórkę baterii, plastikowych zakrętek.
* Dokładamy szczególnych starań o estetykę i czystość najbliższego otoczenia
* Sadzimy i opiekujemy się krzewami, drzewami i kwiatami wokół budynku.
* Dni związane z ochroną środowiska (np. Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata, …itp:) stanowią
część działań przedszkola na stałe wpisane w kalendarz naszych działań.
– Zasada zgodności z prawem ochrony środowiska oraz innymi uregulowaniami
Naszą bieżącą działalność oraz nowe przedsięwzięcia realizujemy zgodnie z obowiązującym prawem. W związku ze zmieniającą się rzeczywistością , staramy się weryfikować treści edukacji ekologicznej oraz formy pracy z dziećmi. Ustalamy i przestrzegamy wewnętrznych norm i uregulowań powstałych na bazie obowiązującego prawa.
WIZJA DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU
W naszym przedszkolu dziecko:
• znajduje możliwość indywidualnego rozwoju;
• kreatywnie wyraża własne myśli, doświadczenia i wrażenia odbierane z rzeczywistości;
• kształtuje postawy proekologiczne i prozdrowotne;
• podnosi swoją świadomość ekologiczną i odpowiedzialność za stan najbliższego środowiska;
• poznaje podstawowe zasady zdrowego stylu życia oraz ochrony środowiska;
• ma potrzebę harmonijnego współżycia człowieka z przyrodą;
• jest przygotowane do kontynuowania edukacji ekologicznej i zdrowotnej na poziomie szkolnym;

MODEL ABSOLWENTA

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
• Potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia
• Wykazuje:
 Motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego
 Zainteresowania treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego
 Umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
 Umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość
 Umiejętność radzenia sobie z trudnościami (nie zniechęca się, gdy mu się coś nie uda, podejmuje próby radzenia sobie z zadaniem)
 Umiejętność współpracy w grupie (podporządkowuje się poleceniom, normom, umie współdziałać z innymi)
 Tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań
 Samodzielność
 Odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami)
• Posiada:
 Zdolność do obdarzania nauczycielki (i innych dorosłych) uwagą i porozumiewania się z nią w zrozumiały dla niej sposób
 Wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,
 Podstawową wiedzę o świecie
• Umie:
 Cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie
 Posługiwać się zdobyczami techniki (RTV, komputer i inne)
• Rozumie, zna, przestrzega:
 Prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi
 Zasady bezpieczeństwa, zasady higieny, dbałości o zdrowie i srawność fizyczną
 Zasady kultury współżycia, postępowania
 Kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe
 Potrzebę szanowania przyrody i środowiska (prezentuje postawę proekologiczną)
• Nie obawia się:
 Występować publicznie – reprezentować grupę, przedszkole
 Chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi, sukcesami
 Wykazywać inicjatywy w działaniu
 Wyrażania swoich uczuć

Dziecko ma prawo do:
• Życia i rozwoju
• Swobody myśli, sumienia i wyznania
• Aktywnej, serdecznej miłości i ciepła
• Spokoju i samotności, gdy tego chce
• Snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone
• Indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju
• Wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi
• Wspólnoty i solidarności w grupie
• Zabawy i wyboru towarzyszy zabaw
• Nauki, informacji, badania i eksperymentowania
• Nauki, jak podchodzić do niebezpieczeństw
• Zdrowego żywienia

Priorytety na lata 2017-2019
1. Kształtowanie zachowań i rozwijanie świadomości ekologicznej. Empiryczne poznawanie
świata, jako elementu kształtowania świadomego i przyjaznego odnoszenia się dzieci do
natury oraz rozumienie jego wpływu na nasze zdrowie.
2. Poznanie bliższego i dalszego regionu, jego środowiska przyrodniczego,
3. Kształtowanie postaw proekologicznych dzieci, rodziców i pozostałych pracowników
Przedszkola.
4. Promocja zdrowego stylu życia.
CELE OGÓLNE
1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz
innej działalności statutowej przedszkola
o Działania przedszkola nastawione są na twórczy rozwój dzieci, rozwijanie umiejętności czytelniczych, sprawności językowych i zainteresowań teatralnych.
o Przedszkole przygotowuje dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych.
o Nasze działania zmierzają do stworzenia dzieciom jak najlepszych warunków do aktywnego zdobywania wiedzy i umiejętności, twórczej zabawy, promowania zdrowego stylu życia oraz postaw ekologicznych.

2. Procesy zachodzące w przedszkolu
o W przedszkolu opracowana i wdrożona jest oferta zajęć zawierająca nowatorskie rozwiązania i formy pracy z dzieckiem
o Przedszkole zapewnia każdemu dziecku możliwości realizacji własnych pasji, zainteresowań.
o W przedszkolu opracowano system diagnozowania wiadomości, umiejętności i możliwości dzieci. Dzieciom udzielana jest pomoc w wyrównaniu szans edukacyjnych i rozwoju w ich własnym tempie.

3. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym
o Przedszkole współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku.
o W przedszkolu wypracowane zostały zasady działania w zakresie współpracy z rodzicami i wzmacniania ich ról.
o Absolwenci przedszkola są dobrze przygotowani do dalszej edukacji. Interesują się czytaniem i pisaniem; są gotowi do nauki czytania i pisania.
o Działalność przedszkola promowana jest w środowisku.

4. Zarządzanie przedszkolem
o Praca nauczycieli oparta jest na realizacji wspólnych działań i celów zawartych w koncepcji pracy przedszkola. Nauczyciele planują działania, rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy pracy.
o Dyrektor jest kreatywny i konsekwentny w działaniu, preferuje nowatorskie metody pracy z dziećmi.
o Warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych programów i projektów, sprzyjają zabawie, doświadczaniu i wypoczynkowi.
METODY PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ
1. metoda prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej – dziecięca matematyka,
2. metoda czytania wg Ireny Majchrzak
3. Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz
4. zabawa w czytanie Glena Domana
5. Ruch Rozwijający Weroniki Sherbone
6. opowieść ruchowa
7. gimnastyka ekspresyjna
8. gimnastyka rytmiczna
9. pedagogika zabawy
10. gimnastyka mózgu
11. relaksacja
12. Bajkoterapia
13. zabawy paluszkowe
14. metoda projektów
15. zabawy badawcze i eksperymenty o charakterze badawczym
16. obserwacje i doświadczenia (na spacerach, wycieczkach oraz w warunkach specjalnie zorganizowanych)
Nauczyciele realizują w grupach: Program Adaptacyjny, Plan Pracy Przedszkola, Plan współpracy z rodzicami, Plan współpracy ze środowiskiem, Plany pracy wychowawczo-dydaktycznej, Programy autorskie oraz Innowacje pedagogiczne.
WSPÓŁPRACA PRZEDSZKOLA

Współpraca z rodzicami
Przedszkole systematycznie współdziała z rodzicami. Rodzice mogą obserwować swoje maluchy w działaniu i włączać się w różne aktywności. Ponadto współdecydują w sprawach przedszkola i wyrażają swoją opinię na temat jego pracy. Maja wpływ na koncepcję pracy placówki oraz organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych. Placówka zapewnia częste kontakty między przedszkolem a domem. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowaniu dzieci oraz troszczą się i skuteczny przepływ informacji. Sprzyja to ujednoliceniu procesu wychowania i edukacji dzieci. Wsparcie, życzliwość i akceptacja rodziców ułatwiają podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz jakości pracy przedszkola.

Cele współpracy:
o dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego
o wszechstronny rozwój dziecka
o nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami
o zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami, programami pracy
o przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu
o przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka
o przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy
o wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,
o włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola,
o zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola,
o ukazanie przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców,
o promowanie placówki w środowisku lokalnym.

Współpraca ze studentami:
o odbywanie w placówce praktyk studenckich pedagogiki ogólnej, zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
o opieka nauczycieli przedszkola nad praktykantami

Współpraca z innymi instytucjami:
o rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,
o satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień ,nagród,
o kształtowanie postaw społecznie pożądanych,
o kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,
o urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej,
o poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci i placówki,
o kształtowanie świadomości przynależności do społeczności lokalnej,
o pozyskiwanie funduszy.

Współpraca zespołu pedagogicznego:
o tworzenie zespołów zadaniowych, realizowanie zadań i celów wynikających z pracy poszczególnych zespołów
o tworzenie rocznych programów
o udział w badaniach ewaluacyjnych, realizowanie zadań wynikających w przeprowadzonej ewaluacji
o monitoring procesów zachodzących w przedszkolu
o dzielenie się wiedzą i doświadczeniem
o opracowywanie wspólnych uroczystości,
Współpraca z innymi placówkami oświatowymi:
o przedszkolaki uczestniczą w przeglądach, konkursach, festiwalach wspólnie z innymi przedszkolami,
o zapraszanie nauczycieli z innych placówek w celu prezentowania pracy, szkolenia, warsztatów i wymiany doświadczeń,
o uczestniczenie w lekcjach prowadzonych w klasach pierwszych szkół podstawowych,
o Nawiązanie współpracy z Biblioteką Pedagogiczna i Publiczną
ZAMIERZENIA DO DALSZEJ PRACY:
w zakresie bazy
1. zakup pomocy dydaktycznych,
2. wzbogacenie kącików przyrodniczych, badawczych i ekologicznych;
3. wzbogacenie przedszkola w pomoce dydaktyczne, literaturę fachową oraz sprzęt audiowizualny;
4. zagospodarowanie tarasu
5. zorganizowanie „ogródka warzywnego”
6. zorganizowanie „ścieżki ekologicznej” w ogrodzie przedszkolnym oraz „klasy ekologicznej” na terenie placówki’
w zakresie dostrzegania potrzeb dzieci i rodziców,
1. dokumentowanie fotograficzne działalności dziecka na życzenie rodzica,
2. planowanie cyklicznych spotkań indywidualnych z rodzicami w celu wymiany informacji o dziecku;
w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli:
1. wspomaganie, inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania dodatkowych umiejętności,
2. dzielenie się zdobytą wiedzą poprzez prowadzenie zajęć koleżeńskich,
3. zobowiązanie nauczycieli do promowania swoich osiągnięć przez publikacje
4. doskonalenie umiejętności nauczycieli związanych z wykorzystaniem w swej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej, co spowoduje szybki przepływ istotnych informacji na płaszczyźnie dyrektor-nauczyciel, nauczyciel-nauczyciel
w zakresie współpracy ze środowiskiem i promocji przedszkola:
1. kontynuowanie i rozszerzanie współpracy z innymi placówkami w celu promowania pracy z dziećmi metodami aktywnymi,
2. zapraszanie uczniów klas I na spotkania integracyjne w celu promocji placówek i wymiany doświadczeń między nauczycielami w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
3. kontynuowanie i rozszerzanie udziału w konkursach ogólnopolskich i kampaniach społecznych
o kontynuowanie udziału w programie „Czytające przedszkola”
o kontynuowanie udziału w programie „Cała Polska czyta dzieciom”
o kontynuowanie przedszkolnych akcji: „Klub Czytającego Rodzica”, „Wędrująca książeczka” oraz „Biblioteczka przedszkolna”;
o realizacja programu edukacji prozdrowotnej „Czyste powietrze wokół nas”
o udział ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata”
o udział w Festiwalu Recyklingu
o udział w zbiórkach: plastikowych nakrętek oraz zużytych baterii
o realizacja programu „Bezpieczne Przedszkole”
o udział w ogólnopolskich programach edukacyjnych: „Akademia Zdrowego Przedszkolaka”, „Kubusiowi Przyjaciele Natury”;
Spodziewane efekty:
Dzieci:
• dostrzegają zmiany dokonujące się w przyrodzie
• rozpoznają i poprawnie nazywają często spotykane zwierzęta i rośliny
• rozpoznają zwierzęta niedostępne bezpośredniej obserwacji
• nazywają podstawowe zjawiska z zakresu przyrody ożywionej i nieożywionej
• wymieniają główne zagrożenia dla środowiska przyrodniczego (np. zatruwanie wód, powietrza, gleby, zabijanie zwierząt dla futer, kłów, wycinanie lasów, wyrzuca¬nie odpadów w niedozwo¬lonych miejscach)
• rozumieją konieczność ochrony środowiska:
– nieniszczenie roślin, np. niełamanie gałęzi drzew
– pomaganie zwierzętom, np. dokarmianie zwierząt w schronisku, ptaków zimą
– wyrzucanie śmieci do kosza
– sprzątanie placu zabaw, np. w czasie Dnia Ziemi
– sadzenie drzew, kwiatów i dbanie o nie
– niedeptanie trawników, klombów z kwiatami
– szanowanie wody, nie mar¬nowanie jej
– oczyszczanie wody
– zakładanie filtrów na ko¬miny fabryczne
– karanie za łamanie praw przyrody
• chętnie podejmują działania zbiorowe i czują się współodpowiedzialne za uzyskany wynik
• rozumie potrzebę ruchu dla prawidłowego funkcjonowania organizmu
• zna zasady dbałości o zdrowie, przestrzega ich
• rozumie potrzebę dbałości o bezpieczne, sprzyjające zdrowiu, otoczenie
• wymienia i określa elementy zdrowego trybu życia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Koncepcja Przedszkola jest otwarta i może ulegać modyfikacji.
2. Koncepcja Przedszkola jest uzupełnieniem zadań określonych w Statucie.
3. Koncepcje zatwierdza do realizacji Rada Pedagogiczna.
4. Zmiany mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej, dyrektora przedszkola i Rady Rodziców.
5. Obowiązuje od dnia zatwierdzenia.
DALSZA PRACA NAD NASZĄ KONCEPCJĄ:
o każdy pracownik pedagogiczny otrzymuje egzemplarz Koncepcji, żeby z nią pracować
o zmiany w tekście będą nanoszone w obecności i udziale całego zespołu pedagogicznego,
o raz w roku podjęta będzie dyskusja w celu poprawek, innowacji i niedostatków,
ELEMENTY SKŁADOWE KONCEPCJI

Niniejsza koncepcja pracy ukierunkowana jest na stworzenia dzieciom jak najlepszych warunków do aktywnego zdobywania wiedzy i umiejętności, twórczej zabawy, promowania zdrowego stylu życia oraz postaw proekologicznych.
Przedszkole jest placówką otwartą i przyjazną dla dzieci i ich rodziców.
Pragniemy wychować człowieka twórczego, optymistę, nastawionego na osiąganie sukcesów na miarę swoich możliwości, promować w środowisku lokalnym osiągnięcia przedszkola i naszych wychowanków, a także wychowanie przedszkolne i jego znaczenie, doskonalić rozwój zawodowy i osobowość każdego nauczyciela.
Szczegółowe cele, zadania i zamierzenia pracy przedszkola zawarte są w programach wspomagających działania wychowawczo-dydaktyczne:
• Planie Pracy Przedszkola.
• Planie Współpracy z Rodzicami.
• Planie współpracy ze środowiskiem.
Stanowią one integralną część Koncepcji Pracy Przedszkola i są z nią spójne.

 

Opracowały:
Joanna Jakubowska
Magdalena Szulc
Katarzyna Remiszewska